Forældrebestyrelsen

I forældrebestyrelsen kan der være op til 13 medlemmer. Der vælges 5 forældre som ordinære medlemmer, op til 5 suppleanter,  1-2 medarbejdere er valgt af personalet samt lederen.

Medarbejderrepræsentanterne har ikke stemmeret i forældrebestyrelsen. Suppleanterne inviteres med til alle forældrebestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret medmindre et af de ordinære medlemmer er trådt ud. Personalerepræsentanter har hellerikke stemmeret. Det er dog sjældent at der skal stemmes. Ifølge den Nye Styrkede Lærerplan skal forældrebestyrelsen ikke godkende lærerplanen, men være med i dialogen omkring den.

Forældrebestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt

Forældrebestyrelsens kompetence:

Forældrebestyrelsen er med til at fastsætte de overordnede pædagogiske principper for institutionens virksomhed. Forældrebestyrelsen bliver orienteret ift. institutionens budget og regnskab.

Forældrebestyrelsen tilbydes at deltage ved ansættelse af nye pædagoger. Der kan deltage én til to forældre.

Referater fra bestyrelsesmøder bliver sendt ud til de øvrige forældre. Alle forældre har mulighed for at sætte punkter på dagsordenen ved at henvende sig til et medlem af forældrebestyrelsen eller til lederen.