Pædagogik

IMG_0917

Vi arbejder ud fra en pædagogik hvor:

 • Der både er planlagte og spontane aktiviteter.
 • Børnenes selvstændighed, selvværd, selvtillid og medbestemmelse stimuleres, samtidig med at deres gruppefølelse, kammeratskab, indbyrdes hensyntagen og hjælpsomhed styrkes.
 • Børnene bruger alle deres sanser og deres kompetencer, således at de lærer ud fra deres egne erfaringer med mulighed for at eksperimentere og afprøve deres viden i deres eget tempo.
 • Der er plads og tid til legen og egne udfoldelser, så deres legeevne bliver styrket.
 • Børnenes stærke og svage sider styrkes.
 • Børnene bliver set og forstået.
 • Personalet er iagttagende, lyttende og nærværende i samværet med børnene.
 • Personalet har tid til grin, kram, små historier og leg. Tid til trøst og bleskift, en drikketår og en lille sang.
 • Personalet er opmærksomt på at deres handlinger overfor børnene, ikke bare bliver efter egne normer og adfærd, men husker at stoppe op og reflektere over hvordan og hvorfor vi evt. griber ind.
 • Børnene beriges med oplevelser, som sætter spor hos dem.
 • Personalet ved hvad de skal, når de møder på arbejdet.
 • Der er en sammenhæng fra vuggestue til børnehave.
 • Personalet er opmærksom på at sætter ord på deres handlinger overfor børnene.

Personalets opgave og rolle er at understøtte, inspirere, udfordre og udvikle børnene. Vi skal i samarbejde med forældrene og gennem dialog, handling og som rollemodel udfordre børnene til undren og refleksion af egne oplevelser, følelser og handlinger.

Vi arbejder efter nedenståede 5 pædagogiske spillerregler som er blevet til i et filmprojekt i samarbejde med forældre og personale i Asylselskabets 9 institutioner i 2007.

 O´HANE  står for Omsorg –  Humor – Anerkendelse –  Nærvær – Engagement.

 

Organisering og planlægning 

Arbejdet er bestemt af dagtilbudsloven og Københavns kommunes 6 pejlemærker. Vi har dog metodefrihed i forhold til arbejdets udførelse.

Udover de overordnede rammer, som er udgangspunkt for vores arbejde, må vi tage udgangspunkt i børnene, personalenormering, fysiske rammer og økonomi.

Vi mener at planlægning og organisering har stor betydning for kvaliteten i vores arbejde.

I vuggestuen er der planlagte aktiviteter hver formiddag og en gang om ugen er de på tur. De deler indimellem børnene op i grupper, så de største laver noget sammen osv. Planen hænger over deres skrivepult, så forældrene kan følge med i hverdagen. Derudover skriver personalet i en dagbog om hvad de har lavet om formiddagen og sætter billeder i af dagens aktiviteter.

 

Børnehaven arbejder efter en ugeplan – hænger på opslagstavlen ved indgangen -, hvor planlagte aktiviteter skrives på.

Børnene bliver aldersopdelte i tre grupper hver tirsdag, onsdag og torsdag formiddag fra september til maj / juni. Vi mener derfor at børnene har gode muligheder for egne aktiviteter i blandede aldersgrupper på andre tidspunkter.

I de tre aldersopdelte grupper foregår de ugentlige ture, krop og bevægelse og anden aktivitet.

Grupperne er tilknyttet det samme personale i et år af gangen, hvilket betyder at personalet har kendskab til flere børn udover dem der er på deres egen stue, de kan planlægge for en længere periode og de ved hvad de skal lave, når de kommer på arbejde.

Herved bliver der kontinuitet og fokus på gruppen og det enkelte barn. Personalet har således også mulighed for at planlægge udfra hvad der rører sig i gruppen.

I december er der julehygge og i januar har vi en kunstuge som hele institutionen deltager i.

 

Storegruppen er for de børn som skal starte i børnehaveklasse det følgende år.

Det skal præciseres at selvom børnene går i storegruppen er det nødvendigvis ikke ensbetydende med, at de skal starte i børnehaveklasse følgende sommer.  Dette afgøres i løbet af perioden i samarbejde med de enkelte forældre.

Det er vigtigt at de tilegner sig en begyndende livsparathed til livet udenfor institutionen og ikke kun til skolen.

Målet for denne periode at børnene får et tættere tilhørsforhold til hinanden, de får opbygget et selvværd, så de tør gå i gang med nye opgaver. De skal lære, at fungere både selvstændig og i en gruppe, lære at samarbejde og forstå kollektive beskeder. Det er vigtigt, at børnene kan magte de krav som skolen vil stille til dem, kombineret med egne ønsker og anderledes oplevelser.

Børnene løser diverse opgaver, leger lege som omhandler det at samarbejde og lærer at forstå regler og lytte til hinanden. Vi læser fortløbende historier, går ture og ser på de respektive skoler/ fritidshjem. Vi går på udstillinger for deres aldersgruppe m.m.

Inden børnene slutter i børnehaven, afholdes en samtale med forældrene om det enkelte barns forskellige kompetencer, og hvordan de kan støttes i overgangen til fritidshjem og 0 – klasse.

I løbet af året arrangerer vi fælles arrangementer for hele institutionen, som teater, idrætsdag m.m.

Der bliver hængt en madplan op hver uge, så forældrene ved hvad børnene får at spise.

 

 De seks læringstemaer

 1. Sprog.
 2. Sociale kompetencer.
 3. Krop og bevægelse.
 4. Alsidig personlig udvikling
 5. Kulturelle udtryksformer
 6. Natur og naturfænomener.

Disse seks områder skal ses i sammenhæng med hinanden, da læring sker indenfor flere områder på samme tid og i forskellige situationer, både de planlagte aktiviteter og i børnenes egne lege og aktiviteter. Vi har herudover inddraget Københavns Kommunes 6 pejlemærker under Sprog, sociale kompetencer, inklusion, børn med særlige behov, samt forældresamarbejde.